Φιλοσοφία

Από Ἀρχειοπαιδεία

Φιλοσοφία ἔλλογός ἐστι σκέψις.

«Καὶ ὧδε μὲν ἀφ᾽ Ἑλλήνων ἦρξε φιλοσοφία, ἧς καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα τὴν βάρβαρον ἀπέστραπται προσηγορίαν», καθά φησιν Διογένης ὁ Λαέρτιος.